Indicadors ITA 2014

[+] A) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (1-18)

[+] B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (19-34)

[+] C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICO-FINANCERA (35-45)

[+] D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COST DELS SERVEIS (46-49)

[+] E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME,OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (50-64)

[+] F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (65-80)