Planejament urbanístic

Plànol normatiu del Pla General Metropolità de Barcelona (PGMB) de 14 de juliol de 1976, amb inclusió total de les modificacions, per a l'àmbit del terme municipal de Cornellà de Llobregat.

Normes urbanístiques, ordenances de l'Edificació i plànols normatius del Pla General Metropolità de Barcelona (PGMB) de 14 de juliol de 1976, amb inclusió parcial de les modificacions, per a tot l'àmbit del planejament.

Plànol normatiu del Pla General Metropolità de Barcelona (PGMB), a l'àmbit del terme municipal de Cornellà de Llobregat, amb indicació de tots els sectors de nou planejament derivat i definitivament aprovat.

Normes urbanístiques i fitxes particularitzades del Pla General Metropolità de Barcelona (PGMB), a l'àmbit del terme municipal de Cornellà de Llobregat, particularitzades dels diversos sectors de nou planejament derivat i definitivament aprovat.