Consell Comunitari de Serveis Socials

Català | Castellano
Darrera actualització: 9/10/2020

 

El Consell Comunitari de Serveis Socials de la ciutat és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a la població amb necessitats que requereix una assistència social.

Funcions

1. Estimular la participació de les entitats que intervenen en l'àmbit dels serveis socials.

2. Reunir informació, debatre i difondre informes sobre els temes que consideri d'interès per a la població.

3. Promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis derivades de les situacions estudiades.

4. Promoure accions de solidaritat per al benestar de la població en el marc de la necessària convivència ciutadana.

5. Potenciar la coordinació entre les institucions que actuïn en l'àmbit de l'serveis socials, ja siguin públiques o privades.

6. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de competència municipal.

7. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.

 


 

Taula Tècnica d'Infància

En compliment de l'mandat contingut en l'article 26.2 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, mitjançant el Decret 250/2013, de 12 de novembre, es regula les taules tècniques locals d'infància, que substituiran les xarxes informals de coordinació entre l'Administració local, les institucions, els serveis i els agents socials pertanyents a el territori municipal corresponent.

Funcions

1. Coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l'adolescència.

2. Coordinar els casos individuals que., Requereixin una visió global i en què estiguin implicats diversos serveis.

3. Estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions coordinades entre els diferents serveis.

4. Informar la taula territorial sobre les qüestions plantejades en l'àmbit local respectiu i elevar propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana.

5. Elevar a la taula territorial les diferències en l'aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s'han pogut resoldre en l'àmbit local respectiu.

 

Veure: Decret de constitució (pdf) / Delegacions de la Secretaria General als Secretaris de la Taula (pdf 1) (pdf 2) / Nomenament dels representantes 2019-23 (pdf)

 


Sessions

2017

Sessió Ordinària

Data: 6 de juny de 2017

Ordre del día

 

Sessió Ordinària

Data: 24 de gener de 2017

Acta de la sessió


 

2016

Sessió Ordinària

Data: 14 de juny de 2016

Acta de la sessió


 

2015

Sessió Ordinària

Data: 20 d'octubre de 2015

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 10 de juny de 2015

Acta de la sessió


 

2013

 

Sessió Ordinària

 

Data: 14 de novembre de 2013

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 13 de juny de 2013

Acta de la sessió

   

Sessió Ordinària

 

Data: 15 de gener de 2013

Acta de la sessió

 


 

Modificació de representants del consell (04/09/2020) / Representants del consell 2019-23 (30/09/2019)

Normativa