Consell Municipal Cooperació i Solidaritat Internacional

Català | Castellano

actualització: 15/11/2022

 

 

< Tornar

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a la cooperació i la solidaritat internacional.

Funcions

1. Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en la cooperació i la solidaritat internacional. 

2. Promoure programes i activitats que facin reflexionar a la ciutadania sobre la necessària contribució que ha d'efectuar el món a favor d'aquells països on existeix pobresa i escassetat de recursos que impossibiliten un desenvolupament digne dels seus homes i dones. 

3. Debatre possibles accions conjuntes del municipi vers altres països o zones del món que es poden veure beneficiades d'actuacions solidàries.

4. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuen en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat internacional, ja siguin públiques com privades.

5. Formular propostes a l'Ajuntament per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

6. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de competència municipal.

7. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.

 

Sessions

2022

Sessió Ordinària  

Data: 8 de novembre de 2022

 

Ordre del día

 

Sessió Ordinària

 

Data: 22 de març de 2022

Acta de la sessió

 

2021

Sessió Ordinària

Data: 4 d'octubre de 2021

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 25 de març de 2021

Ordre del dia

 

2020

Sessió Ordinària

Data: 5 de novembre de 2020

Acta de la Sessió

 

Sessió Extraordinària

Data: 30 de gener de 2020

Acta de la Sessió

 

 

2019

Sessió Extraordinària

Data: 12 de juny de 2019

Acta de la Sessió

 

 

Sessió Ordinària

Data: 27 de març de 2019

Acta de la Sessió

 

 

2018

Sessió Ordinària

Data: 18 de juliol de 2018

Acta de la sessió

 

 

2017

Sessió Ordinària

Data: 6 d'abril de 2017

Ordre del dia

 

 

2015

Sessió Ordinària

Data: 3 de desembre de 2015

Acta de la Sessió

 

 

Sessió Ordinària

Data: 6 d'octubre de 2015

Acta de la sessió

 

 

Sessió Ordinària

Data: 10 de juny de 2015

Acta de la sessió

 

 

2014

Sessió Ordinària

Data: 16 de setembre de 2014

Acta de la sessió

 

 

2013

Sessió Ordinària

Data: 8 de juliol de 2013

Acta de la sessió

 

 

Sessió Ordinària

Data: 12 de març de 2013

Acta de la sessió

 

 

/ Modificació de representants (25/05/2022) / Modificació de representants (13/05/2022) / Nous representants del Consell (12/04/2021) / Nomenament nous membres (23/03/2021)Representants del Consell (14/10/2019)

 

Normativa