Govern Obert

Darrera actualització: 25 maig 2018

Cornellà camina cap a un nou model de relació entre l'Ajuntament i la ciutadania, basat en la transparència, la col·laboració i la coresponsabilitat. Aquests tres principis consoliden el Govern Obert, una nova manera més democràtica d'entendre el servei públic, que pretén aconseguir una gestió més eficient i més eficaç dels recursos i serveis que s'ofereixen a la ciutat.

Els ciutadans deixen de ser agents passius, exclusivament receptors de missatges, per configurar-se com a agents actius: ciutadans implicats en les decisions que els afecten, que els importen i en les que poden prendre part. Es tracta, en definitiva, d'apropar l'administració a la ciutadania perquè col·labori en la construcció del municipi.

La posada en marxa de la plataforma Govern Obert és un pas més de les Millores de Governança, un compromís que va adquirir l'ajuntament al 2010 amb l'objectiu de fer més transparent la gestió municipal i aprofundir en la millora de les relacions entre la ciutadania i el consistori.

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), que garanteix més seguretat i transparència sobre les dades personals dels ciutadans i ciutadanes.

D'acord amb aquesta normativa, us informem que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha actualitzat la seva política de privacitat que tot seguit us expliquem.

 

Protecció de dades

MARC LEGISLATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat es fonamenta en el marc jurídic següent:

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza d'acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l'article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:

  1. Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat/da.
  2. Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  3. Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
  4. Exactes i, en tot cas, actualitzades.
  5. Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals.
  6. Tractades de manera que se'n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades.

Contacte: *en els proper dies s'anomenarà el delegat de protecció de dades. Aquí es publicarà les vies per poder contactar-hi.

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Les dades que figuren a l'apartat de contacte serviran per a tots els tractaments.

En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, l'Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s'ha retirat aquest consentiment.

DADES

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són:

 DRET  DESCRIPCIÓ
 Accés  Permet obtenir la confirmació o no de l'existència d'un tractament de dades. En cas afirmatiu, l'interessat té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si s'escau) i caducitat.
 Rectificació  Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes.
 Cancel·lació/Supressió    Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l'interessat.
 Limitació  Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d'altri, mentre es verifica l'exactitud de les dades o la licitud del seu ús.
 Oposició  Permet demanar a l'Administració que es deixi d'emprar una dada determinada per a un tractament concret.

 

Atès el volum de les dades tractades, quan l'exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, l'Ajuntament requerirà a l'interessat per tal que ho faci. S'entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

Es podran rebutjar de forma argumentada les peticions d'accés excessives o desproporcionades, d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha de respondre els exercicis de drets en el termini de 30 dies.

CONTACTE

En cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment, pot presentar una petició documentada al Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat:

informacio@aj-cornella.cat (*temporalment fins tenir nomenat el Delegat de Protecció de Dades)

*  Plaça de l'Església, 1. Cornellà de Llobregat 08940

o bé, presentar una reclamació a l'autoritat de control competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214 esc A 1r 1a, 08008 Barcelona (www.apd.cat)