Registre de Grups d'Interès

Darrera actualització: 30/03/2017

El Registre de Grups d'interès de Catalunya és el cens centralitzat de persones físiques o jurídiques privades i organitzacions sense personalitat jurídica que realitzen activitats, directes o indirectes, de participació activa en l'elaboració i aplicació de les polítiques publiques de l'Ajuntament amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques, en defensa d'un interès propi, de tercers o general.

En data 16 de febrer de 2017 es publicà al DOGC el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya. En l'aprovació d'aquest Decret llei es crea un Registre únic vàlid per a totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics de Catalunya obligats a tenir-ne d'acord amb la Llei de transparència.

L'objectiu del cens és incrementar la seguretat jurídica en l'àmbit de les relacions entre l'administració i els grups d'interès, i prevenir possibles conflictes d'interessos i la corrupció amb caràcter general. S'emmarca dins de les prescripcions establertes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, per a la consolidació d'una nova administració assentada sobre la transparència, l'accés a la informació i l'actuació ètica, objectiva, neutral i imparcial dels seus dirigents i treballadors, i la participació ciutadana durant el disseny i el desenvolupament de les polítiques públiques.

L'existència d'un Registre únic centralitzat reforça la transparència, perquè permet que tots els ciutadans puguin fer el seguiment de l'activitat dels grups d'interès davant les diverses administracions des d'una única eina, fet que suposa un gran estalvi de recursos públics, perquè allibera les administracions de la despesa necessària per crear i mantenir un registre propi, i redueix les càrregues als ciutadans, les entitats i les empreses en establir el principi d'inscripció única.

Des de l'entrada en vigor de l'esmentat Decret Llei, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ja opera amb el Registre, de tal manera que ja és possible consultar la informació general i bàsica dels seus grups d'interès, sempre i quan s'hagin inscrit seguint les indicacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el qual és responsable de la seva gestió.

 

Àmbits a registrar

​Les persones físiques i les organitzacions que desenvolupen activitats dirigides a influir directament o indirecta en els processos de decisió, amb independència del canal utilitzat, incloses totes les comunicacions amb els càrrecs públics, autoritats i empleats públics es consideren mecanismes d'influència així com la participació voluntària i les contribucions en les consultes sobre propostes normatives, actes jurídics i altres.

Resten excloses, tanmateix, les persones físiques i les organitzacions quan desenvolupen activitats relacionades amb la prestació d'assessorament jurídic o professional en defensa dels interessos d'un o diversos afectat per procediments administratius, les activitats destinades a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o mediació, o les activitats d'assessorament sobre l'exercici de drets.

 

Inscripció

Per realitzar la inscripció al Registre de Grups d'Interès de Catalunya, cal accedir a l'espai web del Departament de Justicía i formalitzar la sol·licitud en línia. Des del mateix espai, és possible actualitzar les dades, cancel·lar-les o presentar una alerta o denúncia sobre un grup d'interés registrat.

La inscripció haurà de ser formalitzada per part del representant del grup d'interès i haurà d'anar acompanyada d'una declaració responsable on el grup accepta les obligacions que comporta la inscripció així com informa de les activitats que du a terme, del seu àmbit d'interès i del seu finançament.

 

Consulta

És possible consultar la informació general i bàsica de qualsevol dels grups inscrits (nom de la persona o organització, direcció de la seu social, finalitat i objectius, etc.) així com informació específica relacionada amb els seus espais d'influència (propostes normatives i polítiques objectiu, objecte de les comunicacions, etc.) i finalment, informació de caire financer.

 

Preguntes més freqüents