Dret d'accés a la informació

Català | Castellano
actualización: 30/11/2023

Com   |   Què   |  Tràmit   |   Reclamació   |   Estadístiques  Memòries

 

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat posa a disposició de la ciutadania la informació pública de què disposa, en aplicació de les lleis estatal i autonòmica de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit en els següents casos:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat estan establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de Llei.
 • La informació relativa als menors d'edat, el coneixement de la qual o divulgació pot condicionar el lliure desenvolupament de la seva personalitat en el futur, excepte si es pot garantir el seu anonimat.
 • D'una manera general, les exclusions establertes legalment quant a la consulta de documents públics queden sense efecte al cap de trenta anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa. Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat, l'honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ser objecte de consulta pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc anys d'ençà de la seva mort o, si no se'n coneix la data, cinquanta anys d'ençà de la producció del document.

Com es pot accedir a la informació pública?

 • Mitjançant aquest web es pot accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. En el Portal de Transparència portal propi podeu trobar informació detallada sobre el pressupost i indicadors d'avaluació del nivell de transparència. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.
 • Quan la informació a què es vol accedir no està publicada en el web municipal, es pot sol·licitar per qualsevol mitjà que permeti la legislació vigent en matèria de procediment administratiu.

Què es pot sol·licitar?

Es pot demanar tota aquella informació que ha estat elaborada pel mateix ajuntament i també aquella que l'Ajuntament té com a conseqüència de la seva activitat o en l'exercici de les seves funcions, sense necessitat de justificar l'interès ni la motivació de la sol·licitud.  

Totes les peticions seran ateses en el termini màxim d'un mes i, sempre que sigui possible, la informació serà lliurada en la manera i el format que se sol·liciti.

Com es fa?

Presencialment

 

Per Internet:

 

Per correu postal:

 

 

Quin termini hi ha per resoldre?

L'administració us ha de notificar la seva resposta dins del termini d'un mes

 

Com fer el seguiment de la sol·licitud?

Per saber l'estat de la tramitació de la sol·licitud es pot:

  Enviar un correu a la Oficina de Transparència

  Trucar al telèfon: 933770212

 

Com puc formular queixes i suggeriments?

Per realitzar qualsevol queixa i/o suggeriment ho pot fer a través d'aquesta Bústia

 

Quan puc reclamar?

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a una informació pública i:

 • Se us ha notificat que es desestima la vostra petició d'accés, en tot o en part.
 • No se us ha lliurat la informació dins del termini de trenta dies des que:
  • Us va notificar la resolució estimatòria de la vostra petició.
  • Vau adreçar un escrit en què advertíeu l'Administració que la vostra petició havia quedat estimada per silenci administratiu positiu i en què demanàveu el lliurament efectiu de la informació.

Sou terceres persones afectades per la informació que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha lliurat indegudament a la persona que l'havia sol·licitada.

 

PRESENTAR RECLAMACIÓ

 L'organisme on es pot presentar una reclamació és:   
 
 
 
   

INFORMACIÓ I ESTADÍSTIQUES

Les dades de l'estadística són les sol·licituds tramitades amb el procediment establert a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sobre l'exercici del dret d'accés a la informació.

    

 

Memòries anuals de la GAIP

 

Normativa