Patrimoni municipal

Darrera actualització: 2 gener 2018

El patrimoni d'un ajuntament està integrat per tots els béns i els drets que li pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d'adquisició.

De conformitat amb el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, anualment cal procedir a la rectificació de l'inventari general i reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets produïdes durant aquest període. A més, la comprovació s'ha d'efectuar sempre que es renoven la corporació, els òrgans de govern dels organismes autònoms o els ens amb personalitat pròpia dependents de l'ens local respecte als seus inventaris.

En aquest apartat teniu disponible l'inventari municipal de béns i drets a data 30 d'abil de 2016, aprovat pel Ple Municipal en la sessió de data 30 de juny de 2016 i que recull les variacions per altes, baixes, modificacions i reclassificacions de béns produïdes des del 30 de juny de 2016 fins el 26 de setembre de 2017.

Inventari municipal de béns i drets