Informació Econòmica

català | castellano
actualitzat: 02/12/2021

 

La informació econòmica municipal és un instrument important per conèixer la gestió pressupostària. Aquesta secció ofereix una visió global de les finances municipals que permeten conèixer els objectius marcats pels responsables municipals. També inclou els informes més rellevants de la Intervenció General.

Altres a tenir en compte:

  • Fiscalització Limitada de Requisits Bàsics: 2020
  • Plans Anuals de Control Financer:

 

Aquest Ajuntament publica les seves comptes a la Plataforma específica del "Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas" (www.rendiciondecuentas.es) 

Enllaç: 

 

Sindicatura de comptes

  • Compte General de les Corporacions Locals Exercici 2019 - Informe 21/2021

  • Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals exercici 2018. Acord del PleInforme 9/2021

  • Control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017. Acord del PleInforme 9/2021

  • Seguretat i Mobilitat Ciutadana, Exercici 2017 - Informe 23/2020
  • Serveis municipals i gestió mediambiental, municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017. Acord del Ple - Informe 13/2020

 

Tribunal de cuentas

  • Informe de fiscalització núm. 1.418 del Tribunal de Cuentas, relatiu al compliment de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de les Entitats Locals (LTAIBG). Acord del Ple | Informe