CONTRACTES PROGRAMA

català | castellano

Actualitzat: 17/02/2022

 

Els contractes-programa són acords pluriennals entre organitzacions per a regular les seves relacions jurídiques o econòmiques. Presenten com a característica fonamental la seva posició desequilibrada, perquè una d'elles ostenta la potestat finançadora, mentre que una altra, de caràcter instrumental, el presta en règim d'una certa autonomia.

La prestació de serveis a través dels contractes-programa és una bona eina de gestió perquè el Bon Govern persegueixi aconseguir cotes cada vegada més acceptables de transparència, eficàcia, eficiència, compliment de la legalitat i de satisfacció en el ciutadà. S'acaba amb la clàssica gestió incrementalista i opaca, principalment si es formalitza amb diverses entitats homogènies.

 

  • PROCORNELLÀ i Ajuntament de Cornellà de Llobregat pel període 2022-23
  • PROCORNELLÀ i AJuntament de Cornellà de Llobregat pel perÍode 2020-21 - Addenda 1 - Addenda 2
  • Institut Català de les Dones i l'ajuntament de Cornellà de Llobregat pel període 2020AcordAcord rectificació errors text.
  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en relació amb l'impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l'exercici 2020. Addenda 1 - Addenda 2 - Addenda 3
  • Liquidació per compliment del contracte-programa per al finançament de la gestió de les activitats del Parc Esportiu Llobregat incloent La Ludoteca i el Centre Cívic, de la Fira, del Centre i Viver d'Empreses, de l'Auditori, de l'Equipament Esportiu de Can Mercader i del Departament de Planificació i Gestió Urbanística per als exercicis 2018-2019, subscrit entre l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l'empresa municipal PROCORNELLÀ.