Convenis Urbanístics

Els convenis urbanístics són una manifestació del principi de llibertat de pactes que es manifesta mitjançant l'establiment d'uns acords de voluntats que donen lloc a un negoci jurídic bilateral entre Administracions i particulars o entitats privades, o entre diferents Administracions, que tenen per objecte principal el de facilitar l'actuació urbanística, en matèria de planejament, gestió, execució i/o disciplina, i que han de ser inspirats en tot moment per l'interès públic, el qual ha de quedar perfectament acreditat, sent-ne la competència última per a la seva aprovació, en la major part de supòsits, de les Administracions supramunicipals.

Conveni urbanístic de 9 de juliol de 2013, entre l'empresa Focio, S.L. i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, pel qual ambdues parts es comprometen a impulsar la modificació del PGMB i del PAUM en l'àmbit delimitat per Av. Maresme, c/Silici, ctra. del Mig i Ronda de Dalt, per a usos comercials, i de conformitat amb la sentència 14/2013 d'11 de gener de la secció tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC.