Informació Pública

Data i Hora oficial: 

 

Documents que han de ser sotmesos a un termini d'informació pública

 
 • Avantprojecte de Modificació de l'Ordenança de circulació de vehicles i vianants

Exposició de motius

Esborrany de la modificació

En informació pública des del 21 de gener fins el 20 de febrer de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 
NOTA: D'acord amb l'art. 30 de la Llei 39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques es realitza el còmput dels dies/mesos dels documents en el tràmit d'informació pública.

 

 

Informació pública acabada

 • En  compliment  de  les  Bases  de  la  Convocatòria  pública  per  a  seleccionar  els  cinc ciutadans  i/o  ciutadanes  membres  del  Consell  de  Ciutat  pel  període  2019-2023,  es publica la relació de sol·licituds presentades a la citada convocatòria. (Període d'exposició: fins el 19 de gener de 2020)
 • Aprovació definitiva de la Modificació del Pla de Millora Urbana Illa Alstom delimitat per la modificació puntual del PGM76 a les illes Bagaria i Alstom (PMU1) de Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 19 de desembre fins el 15 de gener de 2020)
 
 • Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, les Ordenances Fiscals per l'exercici de 2020. (Període d'exposició: fins el 31 de desembre de 2019)
 • Renovació de l'autorització ambiental de l'empresa BASF ESPAÑOLA, SL, per a una activitat de magatzem de productes químics i plàstics, al terme municipal de Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 14 de novembre fins el 30 de desembre de 2019)
 • Aprovar inicialment la "MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 3 DEL CARRER SOLER I CORTADA", de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector Suris-Fontsanta-ITV de Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 25 de novembre fins el 25 de desembre de 2019)
 • Aprovació definitiva del projecte d'Obres d'ampliació de l'edifici del camp de futbol Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 14 de novembre fins el 14 de desembre de 2019)
 • Aprovació definitiva del projecte d'Obres ordinàries de reforma del local existent a l'Avinguda República Argentina 22 de Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 14 de novembre fins el 14 de desembre de 2019)
 • Iniciar el procediment administratiu per l'ocupació directa, per a l'ús de biblioteca municipal i casal d'avis, de la porció de terreny de superfície 2.189 m2, sòl qualificat de sistemes d'equipaments (clau 7b, 1.437 + 274 m2) i sistema de parcs i jardins urbans (clau 6b, 478 m2), finca descrita com a "terreny de forma trapezoïdal irregular i superfície 2.189 m2, amb els llindars següents: al Nord amb el carrer Teodoro Lacalle, a l'Est amb carrer Dolors Almeda, al sud amb el propi passeig dels Ferrocarrils Catalans-terrenys afectats al servei ferroviari i a l'Oest al carrer Sant Ferran". (Període d'exposició: 13 de novembre fins el 13 de desembre de 2019)
 • Bases particulars que han de regir la transmissió de l'autorització municipal per a l'exercici de venda no sedentària de 5 parades en els mercats de marxants de Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 17 d'octubre fins el 14 de novembre de 2019)
 • Obres per la creació d'una estructura de fusta d'ús polivalent a la Plaça de les Delícies de Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 2 d'octubre fins el 13 de novembre de 2019)
 • Text refós de l'expedient de Modificació PGM PA4 Priorat-Grup Llobregat de Cornellà de Llobregat (Període d'exposició: 13 de setembre fins el 13 d'octubre de 2019)
 • Resolució del departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, referent a la modificació no substancial en l'activitat de l'empresa Barcelonesa de Drogas y Productos Quimicos, SA (Període d'exposició: 29 d'agost fins el 10 d'octubre de 2019)
 • Projecte d'obres de reforma interior del local de l'av. de República Argentina, 22 (Període d'exposició: 29 d'agost fins el 10 d'octubre de 2019)
 • Projecte d'obres de remunta d'una planta de l'edifici existent al camp de futbol de Sant Ildefons (Període d'exposició: 29 d'agost fins el 10 d'octubre de 2019)
 • Fase Consulta Prèvia Ordenança de Circulació a la Zona Baixa Emissions (ZBE) (Període d'exposició: 12 d'agost fins el 16 de setembre de 2019)
 • Aprovació inicialment la Modificació del Pla de Millora Urbana Illa Alstom delimitat per la modificació puntual del PGM-76 a les Illes Bagaria i Alstom (PMU1) de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 2 de juny de 2019)
 • Modificació PGM implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3, de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 2 de juny de 2019)
 • Llistat dels adjudicataris i la llista de sol·licitants en espera de les autoritzacions de venda no sedentària de les parades a transmetre en els Mercats de marxants de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 10 de març de 2019)
 • Lista definitiva de solicitantes admitidos y excluidos en la convocatoria de transmisión de la autorización municipal para el ejercicio de venta no sedentaria de once puestos en los mercados de marchantes de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 28 de març de 2019)
 • Avantprojecte de l'Ordenança de circulació de vehicles i vianants de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: de març de 2019)
 • Aprovar la llista provisional de sol·licitants admeses i excloses en la convocatòria de transmissió de l'autorització municipal per a l'exercici de venda no sedentària d'onze parades en els mercats de marxants de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 2de febrer de 2019)
 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2018

 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2017

 

 

Enllaços relacionats

Normativa municipal en tràmit

En informació pública durant 1 mes. Finalitza el 0 de xxxx de 2019. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar a través del correu electrònic: informació@aj-cornella.cat

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts

Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, com el Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.