Informació Pública

Data i Hora oficial: 
català | castellano
 
 

Expedients sotmesos al tràmit d'informació pública

 • Aprovar inicialment el projecte d'obres ordinàries de reforma anomenat "Millora de la urbanització de la

Edicte

Acord del Ple

Projecte

En informació pública des del 16 de gener fins el 15 de febrer de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació inicial del "Projecte d'obres bàsiques d'urbanització del sector del PMU1 al terme municipal de Cornellà de Llobregat (Barcelona)".

Acord

Edicte

Projecte - Plànols

En informació pública des del 10 de desembre fins el 9 de gener de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació inicial del "PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'USOS DE LES ZONES 14d DE DESTRALETA", d'iniciativa pública.

Acord

Edicte

Projecte

En informació pública des del 24 de desembre fins el 23 de gener de 2021. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació de la pròrroga de vigència de la Junta de Compensació Provisional del sector PMU-2 Plàsmica, de Cornella de Llobregat, per un termini de 18 mesos o fins a l'aprovació definitiva del PMU.

Acord

Edicte

En informació pública des del 24 de desembre fins el 23 de gener de 2021.. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 
 

Nota: D'acord amb l'art. 30 de la Llei 39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques es realitza el còmput dels dies/mesos dels documents en el tràmit d'informació pública.

 
 

Expedients sotmesos al tràmit de consulta pública

(sense expedients)
 
 
 

 
 

Informació pública acabada

 
 • Projecte de reparcel·lació voluntària PMU 1 Siemens, Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 19 de novembre fins el 18 de desembre de 2020). Edicte - Projecte
 
 • Avanç de la Modificació puntual del Pla General Metropolità als terrenys propietat de la Sociedad General de Aguas de Barcelona amb qualificació de zona verda i equipaments, compresos entre els carrers Tarragonès, carretera de Sant Joan Despí, carretera de Sant Boi de Llobregat i avinguda del Baix Llobregat de  Cornella de Llobregat. (Període d'exposició: 17 de novembre fins el 16 de desembre de 2020). Edicte - Acord del Ple - Projecte: Part 1 - Part 2
 
 • Modificació del PGM entorn Revolt Negre – entorn Avinguda de la Línia Elèctrica. (Període d'exposició: 17 de novembre fins el 16 de desembre de 2020). Edicte - Acord del Ple - Projecte
 
 • Aprovació inicial del projecte d'obres ordinàries de reforma anomenat "Millora de la urbanització de la cruïlla entre l' Av. de la República Argentina i el carrer Mossèn Andreu". (Període d'exposició: 5 de novembre fins el 4 de desembre de 2020). Acord del Ple - Edicte - Projecte
 
 • Sol·licitud de llicència provisional per instal·lar l'activitat d'aparcament situat a la carretera del Mig, número 51 de Cornellà de Llobregat, per part de la mercantil FOCIO, SL. (Període d'exposició: 5 de novembre fins el 3 de desembre de 2020). Edicte
 
 • Aprovació inicial del "Pla de Millora Urbana de l'illa 35.873 – PMU2 del Pla Especial d'Ordenació Urbana Sector Almeda i Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana de l'illa 35.883 del Pla Especial d'Ordenació Urbana Sector Almeda, Setembre 2020", promogut per Can Mercader Parc, SL. (Període d'exposició: 29 d'octubre fins el 28 de novembre de 2020). Acord - Edicte - Projecte
 
 • Aprovació inicial de la modificació del projecte denominat "Projecte d'urbanització PAU1 Bagaria-Alstom (Fase2- Etapa 3). Desembre 2019". (Període d'exposició: 7 d'octubre fins el 6 de novembre de 2020). Acord - Edicte - Projecte 1 - Projecte 2
 
 • Proposta d'estructura de costos del contracte de serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 23 de setembre fins el 22 d'octubre de 2020). Resolució - Edicte
 
 • Aprovació inicial de la "Modificació Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic del conjunt industrial de Can Rosés – juny2020" ubicat entre la Avinguda Alps, passatge Via Júlia, carrer Rosés i continuació de la Ctra. Del Prat, promogut per PROCORNELLA. (Període d'exposició: 18 de setembre fins el 17 d'octubre de 2020). Acord JGL - Edicte - Projecte
 
 • Segona aprovació inicial del "Pla Especial d'Infraestructures per a l'obertura del carrer Plàsmica (PEI1) gener 2020", dins dels àmbits PMU2, PMU5 I PAU C/ Huelva. (Període d'exposició: 15 de setembre fins el 14 d'octubre de 2020). Acord JGL - Edicte - Projecte
 
 • Proposta avanç de la Modificació PGM Can Rosés, de Cornellà de Llobregat, d'iniciativa privada. (Període d'exposició: 15 de setembre fins el 14 d'octubre de 2020). Acord de Ple - Edicte - Projecte
 
 • Proposta avanç de la Modificació del Pla General Metropolità de l'àmbit patrimonial de l'antiga Fàbrica Rosés, novembre 2019, de Cornellà de Llobregat, d'iniciativa privada. (Període d'exposició: 15 de setembre fins el 14 d'octubre de 2020). Acord de Ple EdicteProjecte
 
 • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció corresponent a l'exercici 2020 on s'afegeix una disposició transitòria tercera. (Període d'exposició: 31 de juliol fins el 14 de setembre de 2020). Acord de Ple
 
 • Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació denominat "Projecte de Reparcel·lació PAU1 del PMU7 — TINTES". (Període d'exposició: 21 de juliol fins el 20 d'agost de 2020). Acord EdicteProjecte
 
 • Aprovació inicial del "Projecte d'urbanització del PAU1 del (PMU7) Tintes Especiales al terme municipal de Cornellà de Llobregat (Barcelona). (Període d'exposició: 21 de juliol fins el 20 d'agost de 2020). Acord EdicteProjecte
 
 • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, de Recaptació i Inspecció, i les Ordenances Fiscals núm. 18, 19 i 21 (Període d'exposició: 12 de juny fins l'11 de juliol de 2020). Acord del Ple
 
 • Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació núm. 2 PAU-2 Ctra. de l'Hospitalet de Cornellà de Llobregat (Període d'exposició: 2 de juny fins l'1 de juliol de 2020). Acord | Edicte | Projecte Part 1 - Part 2
 
 • Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització PAU2 Ctra. de l'Hospitalet de Cornellà de Llobregat (Període d'exposició: 2 de juny fins l'1 de juliol de 2020). Acord | Edicte | Projecte Part1 - Part 2 - Part 3 - Part 4
 
 • Aprovació inicial de la Modificació del PGM 76 PA4 Priorat - Grup Llobregat (Període d'exposició: 2 de juny fins l'1 de juliol de 2020). Acord | Edicte | Projecte
 
 • Aprovació  inicial de la modificació del projecte d'urbanització de l'entorn de l'antic Cinema Pisa d'aquest terme municipal, que va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern de 17 de maig de 2013 (Període d'exposició: 2 de juny fins l'1 de juliol de 2020). Acord | Edicte | Projecte
 
 • Aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità per a l'implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3 (Període d'exposició: 2 de juny fins l'1 de juliol de 2020). Acord | Edicte | Projecte
 
 • Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana Plàsmica (PMU2) (Període d'exposició: 9 de març fins el 27 de juny de 2020)*. Acord | Edicte | Projecte
 
 • Aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus per al període 2020-2023 (Període d'exposició: 9 de març fins el 27 de juny de 2020)*. Acord Ple | Edicte | Text del Pla
 
 • Projecte definitiu d'obres anomenat "Obres per la creació d'una estructura de fusta per un espai d'oci polivalent a la Plaça de les Delícies". Edicte
 
 
 • En  compliment  de  les  Bases  de  la  Convocatòria  pública  per  a  seleccionar  els  cinc ciutadans  i/o  ciutadanes  membres  del  Consell  de  Ciutat  pel  període  2019-2023,  es publica la relació de sol·licituds presentades a la citada convocatòria. (Període d'exposició: fins el 19 de gener de 2020).
 
 • Aprovació definitiva de la Modificació del Pla de Millora Urbana Illa Alstom delimitat per la modificació puntual del PGM76 a les illes Bagaria i Alstom (PMU1) de Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 19 de desembre fins el 15 de gener de 2020).
 
   
*Segons la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix la suspensió de terminis administratius per la qual cosa el dia 14 de març és va establir la suspensió, aixecada l'1 de juny a través del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. El criteri que s'ha seguit és la proposada pel CGPJ, aplicant la jurisprudència que assenyala que quan se suspèn el còmput de l'termini per mesos, els dies que resten un cop aixecada la suspensió se sumen per dies naturals (STS de 21 de gener de 2016, rec.2917/2013). En conseqüència, s'afegeix al dia de venciment del termini tots els dies naturals en què aquest va quedar en suspens com a conseqüència del Reial Decret 463/2020 i les seves prorrogues.  
   
   
 
Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2019  
   
INFORMACIÓ PÚBLICA DESTACADA:  
 
 • Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, les Ordenances Fiscals per l'exercici de 2020. (Període d'exposició: fins el 31 de desembre de 2019).
 
   
   
 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2018

 
   
   

 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2017

 
   
   
   
   

Enllaços relacionats

 
Normativa municipal en tràmit  

 

 

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts
Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, com el Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.