Informació Pública

Data i Hora oficial: 

 

Documents que han de ser sotmesos a un termini d'informació pública

 • Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació núm. 2 PAU-2 Ctra. de l'Hospitalet de Cornellà de Llobregat

Acord

Edicte

Projecte Part 1 - Part 2

En informació pública des del 2 de juny fins l'1 de juliol de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització PAU2 Ctra. de l'Hospitalet de Cornellà de Llobregat

Acord

Edicte

Projecte Part1 - Part 2 - Part 3 - Part 4

En informació pública des del 2 de juny fins l'1 de juliol de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació  inicial de la modificació del projecte d'urbanització de l'entorn de l'antic Cinema Pisa d'aquest terme municipal, que va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern de 17 de maig de 2013

Acord

Edicte

Projecte

En informació pública des del 2 de juny fins l'1 de juliol de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità per a l'implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3

Acord

Edicte

Projecte

En informació pública des del 2 de juny fins l'1 de juliol de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació inicial de la Modificació del PGM 76 PA4 Priorat - Grup Llobregat

Acord

Edicte

Projecte

En informació pública des del 2 de juny fins l'1 de juliol de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana Plàsmica (PMU2)

Acord

Edicte

Projecte

En informació pública des del 9 de març fins el 27 de juny de 2020*. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus per al període 2020-2023

Acord Ple

Edicte

Text del Pla

En informació pública des del 9 de març fins el 26 de juny de 2020*. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Paquet de mesures fiscal municipal 2020 - Covid-19

Edicte

 

 

Nota: D'acord amb l'art. 30 de la Llei 39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques es realitza el còmput dels dies/mesos dels documents en el tràmit d'informació pública.

*Nota: Segons la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix la suspensió de terminis administratius per la qual cosa el dia 14 de març és va establir la suspensió, aixecada l'1 de juny a través del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. El criteri que s'ha seguit és la proposada pel CGPJ, aplicant la jurisprudència que assenyala que quan se suspèn el còmput de l'termini per mesos, els dies que resten un cop aixecada la suspensió se sumen per dies naturals (STS de 21 de gener de 2016, rec.2917/2013). En conseqüència, s'afegeix al dia de venciment del termini tots els dies naturals en què aquest va quedar en suspens com a conseqüència del Reial Decret 463/2020 i les seves prorrogues.

 

 

Informació pública acabada

 
 
 • Projecte definitiu d'obres anomenat "Obres per la creació d'una estructura de fusta per un espai d'oci polivalent a la Plaça de les Delícies". Edicte
 
 
 • En  compliment  de  les  Bases  de  la  Convocatòria  pública  per  a  seleccionar  els  cinc ciutadans  i/o  ciutadanes  membres  del  Consell  de  Ciutat  pel  període  2019-2023,  es publica la relació de sol·licituds presentades a la citada convocatòria. (Període d'exposició: fins el 19 de gener de 2020)
 
 • Aprovació definitiva de la Modificació del Pla de Millora Urbana Illa Alstom delimitat per la modificació puntual del PGM76 a les illes Bagaria i Alstom (PMU1) de Cornellà de Llobregat. (Període d'exposició: 19 de desembre fins el 15 de gener de 2020)
 
   
 
Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2019  
   
INFORMACIÓ PÚBLICA DESTACADA:  
 
 • Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, les Ordenances Fiscals per l'exercici de 2020. (Període d'exposició: fins el 31 de desembre de 2019)
 
   
 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2018

 
   

 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2017

 
   

 

Enllaços relacionats

Normativa municipal en tràmit

En informació pública durant 1 mes. Finalitza el 0 de xxxx de 2019. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar a través del correu electrònic: informació@aj-cornella.cat

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts

Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, com el Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.