Normativa Municipal en tràmit

Data i Hora oficial: 
català | castellano

 

Normativa organitzativa sense consultes públiques prèvies | Consultes públiques prèvies | Informacions públiques i audiències | Aprovacions inicials | Aprovacions definitives | Aprovacions definitives d'anys anteriors

 

 

Si es vol fer alguna alegació es pot canalitzar dins del període d'exposició a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a la Oficina d'atenció a la Ciutadania.

 

Normativa Organitzativa sense consulta pública prèvia (art. 133.4 Llei 39/2015)

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)

SENSE CONSULTA PRÈVIA

(només de caràcter informatiu)

 

 • Documentació publicada el 10 de novembre de 2022

Informe jurídic

Exposició de Motius

Informe propostes modificacions Grups polític

Memòria d'avaluació d'impacte normatiu

ROM vigent

Proposta de modificació (conté i detalla els canvis vers la versió vigent)


 

 

 

 

Tràmit de consulta pública prèvia

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA DEIXALLERIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició

21 de novembre al 21 de desembre de 2022

 • Documentació publicada el 18 de novembre de 2022

AnunciExposició motius - Memòria impacte normatiu - Proposta de modificacions

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE NORMATIU DE MODIFICACIÓ NÚM. 8 DE L'ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA.

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició

14 d'octubre al 11 de novembre de 2022

 • Documentació publicada el 14 d'octubre de 2022

Anunci - Informe impacte normatiu - Informe jurídic - Ordenança vigentProposta de modificacions

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE NORMATIU DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS PER A L'EXERCICI 2023

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició

5 al 23 de setembre

 • Documentació publicada el 2 de setembre de 2022

Informe motivació

 

 

 

 

^ PUJAR

 

Tràmit d'informació pública i audiència

 

^ PUJAR

 

Tràmit d'aprovació inicial

SEGONA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

CONSULTA PREVIA

 • Període d'exposició

6 el 28 d'abril de 2022

 • Documentació publicada el 5 d'abril de 2022

Anunci - Informe impacte normatiu - Informe jurídic - Reglament vigent - Modificacions

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

4 de juliol al 23 d'agost de 2022

 • Documentació publicat l'1 de juliol de 2022

EdicteInforme jurídicInforme jurídic complementari - Acord

 

^ PUJAR

 

Tràmit d'aprovació definitiva

MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC IX 2022 I L'ANNEX DE TARIFES DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A L'EXERCICI 2023.

APROVACIÓ DEFINITIVA

 • Data de publicació

9 de novembre de 2022

 • Documentació publicada

EdicteAcord

 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

CONSULTA PRÈVIA
 • Període d'exposición

Del 10 al 30 de gener de 2022

 • Documentació

Avaluació preliminar d'exposició de motius

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposición

Del 4 de març al 20 d'abril de 2022

 • Documentació

EdicteAcord + Text modificació

APROVACIÓ DEFINITIVA

 

6 de maig de 2022 - Edicte

 


 

SEGONA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE MERCATS MUNICIPALS D'ABASTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

CONSULTA PRÈVIA
 • Període d'exposició

11 de juny fins el 9 de juliol de 2021

 • Documentació

Anunci - Informe impacte normatiu - Informe jurídic - Reglament vigent - Modificacions

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

13 d'octubre fins el 25 de novembre de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Text reglament

APROVACIÓ DEFINITIVA

 

26 de gener de 2022 - Acord del Ple - Informe jurídic - Edicte

 

 

PROJECTE D'APROVACIÓ DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA RELATIVA A LA RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ DE DETERMINATS VEHICLES A LA CIUTAT AMB L'OBJECTIU DE PRESERVAR I MILLORAR LA QUALITAT DE L'AIRE.

CONSULTA PRÈVIA
 • Període d'exposició

15 de juliol fins el 11 d'agost de 2021

 • Documentació

Anunci - Informe impacte normatiu - Informe jurídic - Reglament vigent - Motivació

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

13 d'octubre fins el 25 de novembre de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Text

APROVACIÓ DEFINITIVA

 

31 de desembre de 2021 - Text definitiu

 

 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, DE RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ, I LES ORDENANCES FISCALS Nº 19 DE 2021.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

1 de setembre fins el 13 d'octubre de 2021

 • Documentació

Acord

APROVACIÓ DEFINITIVA

 

18 d'octubre de 2021 - Edicte

 

 

^ PUJAR


Aprovacions definitives d'anys anteriors

 

Enllaços relacionats

Exposició Pública