Indicadors de la Llei Catalana de Transparència

Informació institucional i organitzativa

Informació Institucional  
Competències i funcions  
Organigrama de l'ens  
Organismes dependents o vinculats  
Organismes dels que forma part  
Organismes que el formen  
Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern (En tàmit d'elaboració i aprovació)  
Agenda institucional dels alts càrrecs  
Agenda d'activitats  
Dades generals de l'ens  
Informació històrica sobre el municipi  
Informació del terme municipal  

Dades estadístiques

 
Organització política i retribucions  
Cartipàs: organització política  
Càrrecs electes  
Grups municipals  
Òrgans de govern i funcions  
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns  
Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs  

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs

 
Empleats públics  
Plantilla d'empleats públics  
Relació de llocs de treball (RLT)  
Tècnics de l'ens  
Responsable de comunicació/premsa  
Relació de contractes temporals i d'interinatge  
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics  
Convocatòries de personal  
Resultats de les convocatòries de personal  
Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció  
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical  
Alliberats sindicals  
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics  

 

 

Acció de govern i normativa

 
Acció de govern i partits polítics  
Actes de ple  
Acords de junta de govern  
Acords d'òrgans de govern  
Resolucions i decrets  
Tauler d'edictes i anuncis  
Convocatòries de sessions del ple  
Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics  
Actes objecte de revisió en via administrativa  
Resolucions administratives i judicials rellevants  
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius  
Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposició  

Opinions i propostes dels grups municipals

 
Normativa, plans i programes  
Estatuts  
Ordenances reguladores i reglaments  
Ordenances fiscals  
Plecs de clàusules generals  
Calendari i padrons fiscals  
Tipus impositius  
Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes  
Memòries i documents dels projectes normatius en curs  
Avaluació de l'aplicació de les normes  

Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques

 
Urbanisme  
Normativa d'urbanisme  
Planejament urbanístic  
Informació geogràfica d'urbanisme  
Plans territorials d'urbanisme  

Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic

 
Gestió documental i arxiu  
Calendari de conservació i règim d'accés documental  
Quadre de classificació documental  
Instruments de descripció documental  
Registre d'eliminació de documents  

 

 

Contractes, convenis i subvencions

 
Relació de contractes  
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)  
Contractes programats  
Relació de contractes oberts i negociats (històric)  
Relació de contractes menors (històric)  
Modificacions de contractes i reformes d'obres  
Registre de factures  

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

 
Informació de la contractació pública  
Òrgans de contractació  
Registre de licitadors  
Registre d'empreses classificades  
Criteris interpretatius de contractació  
Consultes més freqüents sobre contractació  
Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes  
Informe de contractes adjudicats segons el procediment  

Personal adscrit pels concessionaris i retribucions

 
Convenis i subvencions  
Convenis de col·laboració  
Convenis urbanístics  
Informació de l'execució dels convenis  
Convocatòries de subvencions i ajuts  
Subvencions atorgades  
Ajuts atorgats  
Retribució dels directius beneficiaris de subvencions  

 

 

Gestió econòmica

 
Pressupost  
Pressupost  
Execució pressupostària trimestral  
Liquidació del pressupost  
Compte general  
Tramitació de pressupostos, plantilles i relació de llocs de treball  
Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària  

Cost de les campanyes institucionals

 
Gestió econòmica  
Endeutament  
Termini de pagament a proveïdors  
Auditories de comptes  
Indicadors de gestió econòmica  

Cost efectiu dels serveis

 
Patrimoni  
Inventari general del patrimoni  
Inventari de béns mobles de valor històric i artístic  
Inventari de vehicles oficials  
Informació relativa a la gestió del patrimoni  

 

 

Serveis i tràmits

 
Tràmits  
Instància genèrica  
Gestió tributària  
Notificacions electròniques  
Factures electròniques  
Sol·licitud d'accés a la informació pública  
Suggeriments, queixes i propostes  
Estat dels meus tràmits (carpeta del ciutadà)  
Catàleg de tràmits i procediments  
Catàleg de dades i documents interoperables  

Finestra única empresarial (FUE)

 
Serveis  
Atenció ciutadana  
Calendari dies inhàbils  
Catàleg i cartes de serveis  

Equipaments municipals

 
Estat dels serveis  
Incidències de serveis  
Incidències de trànsit  
Informació de la contaminació de l'aire  
Informació de la contaminació acústica  
Avaluacions de les polítiques públiques  
Avaluacions de qualitat dels serveis públics  
Indicadors de transparència  

 

 

Participació

 
Participació  
Espais de participació ciutadana  
Xarxes socials  
Processos participatius en tràmit  
Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacions  
Directori d'associacions i entitats  
Registre de grups d'interès  
Normativa, reglaments i directrius de participació ciutadana  
Agenda i activitats de les associacions  
Codi de conducta dels grups d'interès (En tràmit)