Mapa Infoparticip@ de la Comunicació Pública

Actualidado: 8 mayo 2017

La facultat de periodisme de l'UAB ha creat el Mapa Infoparticip@, com una eina que ha de facilitar avaluar els recursos que els ajuntaments ofereixen als seus webs per garantir la participació ciutadana en el control democràtic i basat en el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Pública.

L'Ajuntament de Cornellà després d'obtenir en el segell 2015 i havent-lo renovat el 2016, consolida el treball que s'està realitzant en matèria de proximitat i transparència.

 
   
infoparticipa                                   

 

MAPA INFOPARTICIPA 2016

 
     
 

Quins són els representants políticos?

  1. Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
     
  2. Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?
     
  3. Es dona informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
     
  4. Es dona informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
     
  5. Es dona informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
     
  6. Es dona informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
     
  7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
     
  8. Es publiquen les declaracions d'activitats i bens dels càrrecs electes?
     
  9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o l'alcaldessa?
     
 
10. Es publiquen a la web dades de contacte dels membres del govern (correo electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon...? (Es validarà si es publica el contacte de l'àrea o de la regidoria)
     
  11. Es publiquen a la web dades de contacte dels membres de l'oposició (correo electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon...?
     
     
 

Com es gestionen els recursos col·lectius?

  12. Es dóna informació sobre la composició dels órgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
     
  13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests órgans de govern?
     
  14. Es publica l'organigrama complert amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
     
  15. Es publiquen les convocatòries amb les órdres del dia prèvis a la celebració dels plens municipals?
     
  16. Es publiquen les Actes del ple municipal?
     
  17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actui en delegació del ple?
     
  18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d'actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?
     
  19. Es dóna informació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d'ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?
     
  20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?
     
     
 

Com gestionen els recursos económics: pressupostos, salaris, contratacions, subvencions...?

  21. Es publica el pressupost de l'ajuntament de l'any en curs, i dels organismes autònoms i ens depenens, en el cas d'existir?
     
  22. Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?
     
  23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (En cas que no se'ns facin s'explicitarà amb claredat)
     
  24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?
     
  25. Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?
     
  26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categories?
     
  27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum? (En els casos en què no existeixi, s'explicitarà amb claredat)
     
  28. Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el procés dels concursos públics i els resultats? (En els casos en què no es faci cap convocatòria, s'explicitarà amb claredat)
     
  29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?
     
  30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
     
  31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
     
  32. Es publiquen les actes de les meses de contractació?
     
  33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions suspeses i les resolucions anticipades?
     
  34. Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes així com la quantia econòmica?
     
  35. Es publica el període mig de pagament als proveïdors?
     
  36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (En els casos en què no es convoquin s'explicitarà amb claredat)
     
  37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que es derivin, si s'escau?
     
  38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional en els mitjans de comunicació? (En els casos en què no es realitzin, s'explicitarà amb claredat)
     
     
 

Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

  39. Es publiquen notícies, informacions i / o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
     
  40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l'oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
     
  41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?
     
  42. Es publica informació històrica sobre el municipi?
     
  43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d'oci...?
     
  44. S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes?
     
  45. ¿Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si escau)
     
     
  Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana?
     
  46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d'altres normes al respecte?
     
  47. Es dóna informació al web d'altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
     
  48. Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47?
     
  49. S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès, si és el cas?
     
  50. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?
     
  51. S'ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
     
  52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?