Actualidado: 26 abril 2018

NOTÍCIES:

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat revalida per tercer any consecutiu el Segell Infoparticipa amb la puntuació màxima del 100%

 

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, va rebre el passat dimecres 25 de maig a la tarda el Segell Infoparticipa, el reconeixement que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que acredita haver assolit el 100% dels nivells de transparència en la gestió i la qualitat de la informació que es trasllada a la ciutadania.

Amb aquesta distinció l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat demostra la voluntat per millorar dia rere dia tant en matèria de la de gestió com de la qualitat de la informació que transmet al conjunt de la ciutadania.

És el tercer any consecutiu que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat aconsegueix el Segell d'Infoparticipa, però la primera vegada que assoleix el màxim de la puntuació. Cal destacar que la feina constant que des del consistori s'està portant a terme en matèria de millora en la Transparència i Govern Obert no es queda amb aquest reconeixement, només recordar que en la darrera edició d'avaluació de transparència municipal de 2017 realitzada per Transparency Internacional (rànquing ITA) es va assolir el 99,4%.

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat és un dels 19 municipis de tot Catalunya que han assolit el 100% en l'avaluació de l'Infoparticipa creat per la Universitat Autònoma de Barcelona. El Consell Certificador avalua 52 indicadors diferents sobre la informació que els ajuntaments mostren a les seves webs sobre els representants polítics, la gestió dels recursos col·lectius i econòmics (pressupostos, salaris, contractacions i subvencions), també la informació que es dóna sobre el municipi i les eines de participació ciutadana.

Amparo Moreno, la directora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB, Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya i Virginia Luzón, vicerectora de Comunicació i de Promoció de la UAB, van lliurar el Segell Infoparticipa la tarda d'aquest dimecres en un acte que es va fer a la sala d'actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra.

Notícia relacionada >>>

 

Mapa Infoparticip@ de la Comunicació Pública

 

La facultat de periodisme de l'UAB ha creat el Mapa Infoparticip@, com una eina que ha de facilitar avaluar els recursos que els ajuntaments ofereixen als seus webs per garantir la participació ciutadana en el control democràtic i basat en el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Pública.

L'Ajuntament de Cornellà després d'obtenir en el segell 2015 i havent-lo renovat el 2016, consolida el treball que s'està realitzant en matèria de proximitat i transparència.

 
   
        

 

MAPA INFOPARTICIPA 2016

 
     
 

Quins són els representants políticos?

  1. Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
     
  2. Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?
     
  3. Es dona informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
     
  4. Es dona informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
     
  5. Es dona informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
     
  6. Es dona informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
     
  7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
     
  8. Es publiquen les declaracions d'activitats i bens dels càrrecs electes?
     
  9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o l'alcaldessa?
     
 
10. Es publiquen a la web dades de contacte dels membres del govern (correo electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon...? (Es validarà si es publica el contacte de l'àrea o de la regidoria)
     
  11. Es publiquen a la web dades de contacte dels membres de l'oposició (correo electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon...?
     
     
 

Com es gestionen els recursos col·lectius?

  12. Es dóna informació sobre la composició dels órgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
     
  13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests órgans de govern?
     
  14. Es publica l'organigrama complert amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
     
  15. Es publiquen les convocatòries amb les órdres del dia prèvis a la celebració dels plens municipals?
     
  16. Es publiquen les Actes del ple municipal?
     
  17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actui en delegació del ple?
     
  18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d'actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?
     
  19. Es dóna informació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d'ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?
     
  20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?
     
     
 

Com gestionen els recursos económics: pressupostos, salaris, contratacions, subvencions...?

  21. Es publica el pressupost de l'ajuntament de l'any en curs, i dels organismes autònoms i ens depenens, en el cas d'existir?
     
  22. Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?
     
  23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (En cas que no se'ns facin s'explicitarà amb claredat)
     
  24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?
     
  25. Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?
     
  26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categories?
     
  27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum? (En els casos en què no existeixi, s'explicitarà amb claredat)
     
  28. Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el procés dels concursos públics i els resultats? (En els casos en què no es faci cap convocatòria, s'explicitarà amb claredat)
     
  29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?
     
  30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
     
  31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
     
  32. Es publiquen les actes de les meses de contractació?
     
  33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions suspeses i les resolucions anticipades?
     
  34. Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes així com la quantia econòmica?
     
  35. Es publica el període mig de pagament als proveïdors?
     
  36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (En els casos en què no es convoquin s'explicitarà amb claredat)
     
  37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que es derivin, si s'escau?
     
  38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional en els mitjans de comunicació? (En els casos en què no es realitzin, s'explicitarà amb claredat)
     
     
 

Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

  39. Es publiquen notícies, informacions i / o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
     
  40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l'oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
     
  41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?
     
  42. Es publica informació històrica sobre el municipi?
     
  43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d'oci...?
     
  44. S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes?
     
  45. ¿Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si escau)
     
     
  Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana?
     
  46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d'altres normes al respecte?
     
  47. Es dóna informació al web d'altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
     
  48. Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47?
     
  49. S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès, si és el cas?
     
  50. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?
     
  51. S'ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
     
  52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?