Organització Política - Administrativa

Darrera actualització: 5 juny 2019

Organització Política -administrativa

Delegacions d'atribucions, modificacions i suplències des de 2015

Delegació de firmes d'edictes a funcionaris/es / Delegació d'atribucions i de signatura de documents per part de la Secretaria General / Modificació de delegació d'atribucions i de signatura de docs. per part de la Secretaria Gral (23/09/2016) / Delegació d'atribucions i de signatura de documents per part de la Secretaria General (27/10/16) / Modificació de delegació d'atribucions i de signatura de docs. per part de la Secretaria Gral (28/10/2016) / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (10/10/2016) / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (14/10/2016) / Delegació de secretaria de la Comissió Informativa d'Economia i Innovació / Delegació de secretaria del Consell de Ciutat / Modificació de la secretaria del Consell Municipal de la Cultura (07/11/16) / Modificació de la secretaria del Consell Comunitari de la Infància i Adolescència (07/11/16) / Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (22/12/2016) / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (24/01/2017) / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (21/03/2017) / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (04/04/2017) / Delegació atribucions Secretaria General de la Comissió de Valoració Tècnica Econòmica relativa al projecte de pressupostos participatius / Delegació signatura per a la formalització telemàtica de sol·licituts materials i/o tècnics / Delegació d'atribucions en matèria de selecció de personal de la Secretaria General / Delegació d'atribucions i signatura en diferents matèries de la Secretaria General (28/04/2017) / Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General / Delegació Secretaria General de les funcions de fe pública per a la celebració del sorteig públic d'assignació de places de les Escoles Bressols Municipals pel curs 2017-2018 / Delegació de Secretaria General de la Comissió de Valoració Tècnica Econòmica / Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General / Suplències de Funcionaris Titulars de Delegacions de Secretaria / Delegació General d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les respectives àrees d'actuació dels membres de la Corporació / Substitució de l'Alcalde en període vacacional 2017 / Suplència d'una funcionaria titular de delegació de Secretaria (28/08/2017) / Suplència d'una funcionaria titular de delegació de Secretaria (30/08/2017) / Delegació d'Atribucions i de signatura de documents de la Secretaria núm. 6 [doc1] [doc2] / Delegacions de Competències de la Secretaria General per delegació de Comissions qualificadores de subvencions / Delegació de la Secretaria en relació a la delegació d'atribucions i competències del càrrec de Secretari de la Taula Tècnica de la Infància de Cornellà [doc.1] [doc2] / Delegació d'atribuciones per part de l'Interventor General / Delegació Signatures de Funcionaris / Designació de funcionaris per les convocatòries de les Comissions qualificadores de l'Àrea de Gestió Tributària / Delegació per signatures d'Edictes Departament de Tresoreria /Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] / Suplències Funcionaris Nadal/Delegacions de l'alcalde a membres de la Corporació per cobrir la baixa per maernitat de la Regidora Sra. Emilia Briones (20/12/2017) / Delegació de Secretari General Accidental / Delegació sinatura funcionaris / Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] / Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] / Delegació sinatura funcionaris / Delegació sinatura funcionaris de permis / Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] / Delegació sinatura funcionaris de permis / Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] [doc 3] / Designació de funcionaris titulars de delegacions de Secretaria de les Comissions qualificadores de subvencions / Delegació de Secretaria en Processos de Participació Ciutadana / Delegació sinatura funcionaris pel pont 1 de maig / Delegació de la Secretaria per altres òrgans col·legiats pel sorteig dels horts Pidelaserra / Delegació de la Secretaria pel Jurat del XVI Concurs de Fotografia Amateur de Medi Ambient / Suplència de Funcionaris titulars de Delegacions de la Secretaria / Delegació del Secretari relatiu al Sorteig de les Escoles Bressols del curs 2018-2019 / Delegació de la Secretaria a funcionaris que assumeixin les seves funcions en òrgans municipals de selecció de personal / Suplència de titulars de delegació de la Secretaria General / Delegació competències de la Secretaria com a Secretari de la Meses de Contractació / Delegació de la Secretària per funcionaris designats per les comissions qualificadores / Delegació sinatura funcionaris per baixes i vacances / Designar funcionari per a desenvolupar amb caràcter accidental les funcions de Secretari del Consell Municipal de Serveis Socials de Cornellà / Designar funcionaria per a desenvolupar les funcions de Secretari del Consell Municipal de la Gent Gran de Cornellà / Delegació sinatura funcionaria per vacances [doc 1] [doc 2] / Delegació sinatura dels Edictes per la nova Tresorera Municipal Accidental / Delegacions d'atribucions i signatura de la Secretaria General, respecte del Departament de Tresoreria Municipal [doc. 1] [doc. 2] / Deixar sense efectes la delegació de l'Interventor Delegació sinatura funcionaria per vacances / Delegació de competències de la Secretària General per la realització de les Comissions Qualificadores del dia 5 de novembre de 2018 / Delegació de competències de la Secretària General per la realització de les Comissions Qualificadores del dia 13 de novembre de 2018 / Modificació delegació de funcions de l'Interventor / Suplència de funcionaris titulars de delegacions de la Secretaria (14/11/2018) / Suplència per baixa laboral de funcionaris titulars de delegacions de la Secretaria (19/11/2018) / Delegació de Secretari accidental Delegacions de Secretaria de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries / Delegació d'atribucions i signatura de documents de la Secretaria General [Doc 1] [Doc 2] / Delegació de la Secretaria per a la convocatòria de les meses de contractació que es realitzaran demà dia 29 de gener de 2019 / Designació de funcionaris titulars de delegacions de la Secretaria, per la realització a les meses per establir els admesos i exclosos a les transmissions de parades dels mercats ambulants, que es realitzarà el proper dia 5 de febrero de 2019 / Designació de funcionaris titulars de Delegacions de Secretaria per la Selecció de Personal del dia 5 de febrer 2019 / Delegació signatura edictes a la funcionaria de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat / Designació de funcionaris titulars de Delegacions de Secretaria per la Selecció de Personal del dia 21/02/2019 / Suplència de delegacions i signatura de la Secretaria General / Delegació signatura secretaria (19/03/2019) / Suplència de delegacions i signatura de la Secretaria General (27/03/2019) / Suplència de delegacions i signatura de la Secretaria General (08/04/2019) / Suplència de delegacions i signatura de la Secretaria General (08/04/2019) / Delegació i signatura de la secretària general de la Comissió de Valoració Tècnica- Econòmica Pressupostos participatius 2020 / Delegació i signatura de la secretària general en l'òrgan de selecció de personal / Delegació i signatura de la secretària general a les Meses de valoracions de les subvencions de les AMPAS (07/05/2019) / Delegació i signatura de la secretària general al Sorteigs de les Escoles Bressol (30/05/2019) /