Declaració de Béns Patrimonials i Activitats 

Les declaracions de Béns Patrimonials i Activitats i causes de possible incompatibilitat que a continuació es relacionen, són les últimes declaracions presentades pels Regidors i Regidores d'aquest Ajuntament, de les quals s'han ombrejat, per protegir la seva confidencialitat, les dades personals referides al DNI i domicili, així com les dades de localització dels béns que declaren, d'acord amb el previst per l'article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Regidors i Regidores en actiu

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS
Antonio Balmón Arévalo Declaració de béns  Declaració d'activitats
Rocío García Pérez Declaració de béns Declaració d'activitats
Antonio Martínez Flor Declaració de béns  Declaració d'activitats
Emilia Briones Matamales Declaració de béns Declaració d'activitats
Sergio Fernández Mesa Declaració de béns  Declaració d'activitats
Montserrat Pérez Lancho Declaració de béns Declaració d'activitats
Manuel Ceballos Morillo Declaració de béns  Declaració d'activitats
Aurora Mendo Sánchez Declaració de béns Declaració d'activitats
José Manuel Parrado Cascajosa Declaració de béns  Declaració d'activitats
Mercedes Fernández García Declaració de béns  Declaració d'activitats
Enrique Vanacloy Valiente Declaració de béns  Declaració d'activitats
CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ
Maria José Ruiz Tienda Declaració de béns  Declaració d'activitats
Angel Camacho Hervas Declaració de béns  Declaració d'activitats
David García Muñoz Declaració de béns  Declaració d'activitats
Meritxesll Romances Cuixart Declaració de béns Declaració d'activitats
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
Jorge García Mulet Declaració de béns  Declaració d'activitats
Daniel Martínez Rodríguez Declaració de béns 1 Declaració d'activitats 12
Anna-Clara Martínez Fernández Declaració de béns 1, 2 Declaració d'activitats
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
Raquel Albiol i Gilabert Declaració de béns  Declaració d'activitats
Ignasi Doñate i Sanglas Declaració de béns  Declaració d'activitats
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS/ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA/L'ESQUERRA PLURAL/ENTESA
Arnau Funes Romero Declaració de béns Declaració d'activitats
Sergio Gómez Márquez Declaració de béns  Declaració d'activitats
PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR
Daniel Serrano Coronado Declaració de béns  Declaració d'activitats
Manuel Jesús Casado Ruiz Declaració de béns  Declaració d'activitats
REGIDORS NO ADSCRITS     
Maria Carmen López Álvarez Declaració de béns  Declaració d'activitats

 

Regidors i Regidores que han cessat durant el mandat

Francesc Sánchez i García         Declaració de béns  Declaració d'activitats
Vidal Aragonés Chicharro Declaració de béns 12 Declaració d'activitats 12

 

Consulta el resum de les declaracions de béns patrimonials publicat en virtut de l'article 54 del Reglament Orgànic Municipal

Declaració de béns