Normativa Municipal en tràmit

 

 
  • Avantprojecte de modificació de l'Ordenança General de Cementiris
 
  • Avantprojecte del Plec de Condicions General per a l'adjudicació del dret sobre sepultures del Cementiri Municipal
 

 

  La ciutadania i les organitzacions que ho haguessin considerat adient, podien haver tramés les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquesta memòria justificativa, fins al dia 9 de febrer de 2017. (Procediment tancat)
 
   
 

 

 
  • Modificació del Reglament Orgànic regulador del Síndic/a Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat
 

Exposició de motius justificativa de la modificació

 

Proposta d'acord d'aprovació inicial a elevar a la Comissió Informativa d'Economia i Innovació

   
   
   
   
   
 

 

Enllaços:

Tràmits d'audiència i informació pública tancats