Indicadors ITA 2012

[+] A) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (17)

[+] B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (13)

[+] C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (14)

[+] D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS (4)

[+] E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES (17)

[+] F) INDICADORS NOVA LLEI DE TRANSPARÈNCIA (AL) (15)