CONVENIS

català | castellano

Actualitzat: 17/05/2024

 

Els convenis són els documents amb què l'ajuntament i altres institucions o organismes estableixen acords en termes d'igualtat per dur a terme objectius d'interès per a Cornellà.Tambè es poden consultar els Contractes programa.

A continuació estan publicats els convenis signats i els que han perdut la seva vigència cada any.

   

Convenis que han perdut la seva vigència durant el 2024

   
Seguint l'art. 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, a partir de 2021 dins de cada relació es pot trobar l'enllaç al text dels convenis.

4t Trimestre

 

 

3r Trimestre

-

-

2n Trimestre

pdf

xlsx

1r Trimestre

pdf

xlsx

- Adhesió al Conveni entre l'Administració General de l'Estat, mitjançant el Ministeri d'Indústria i Turisme i la Diputació de Barcelona per a l'establiment de Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE

   

Convenis que han perdut la seva vigència durant el 2023

pdf  
Seguint l'art. 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, a partir de 2021 dins de cada relació es pot trobar l'enllaç al text dels convenis.

4t Trimestre

pdf

xlsx

3r Trimestre

-

-

2n Trimestre

pdf

xlsx

1r Trimestre

pdf

xlsx

Acord Junta de Govern Local relativa a l'aprovació de la liquidació del conveni de col·laboració entre l'Associació Castellers de Cornellà i l'Ajuntament de Cornellà

 

Acord Junta de Govern Local pel retorn romanent exercici 2023 relatiu al conveni de col·laboració entre aquest l'Ajuntament i el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, per tal d'impulsar polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025

   
     

   

Convenis que han perdut la seva vigència durant el 2022

pdf

xlsx

Seguint l'art. 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, a partir de 2021 dins de cada relació es pot trobar l'enllaç al text dels convenis.

4t Trimestre

pdf xlsx

3r Trimestre

pdf xlsx

2n Trimestre

pdf xlsx

1r Trimestre

pdf xlsx
     

   
Convenis que han perdut la seva vigència durant el 2021 pdf xlsx
 
Seguint l'art. 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, a partir de 2021 dins de cada relació es pot trobar l'enllaç al text dels convenis.

4t Trimestre

pdf

xlsx

3r Trimestre

pdf

xlsx

2n Trimestre

pdf

xlsx

1r Trimestre

pdf

xlsx

         

   

4t Trimestre

pdf xlsx

3r Trimestre

pdf
xlsx

2n Trimestre

pdf xlsx

1r Trimestre

pdf

xlsx

 

   

4t Trimestre

pdf

xlsx

3r Trimestre

pdf

xlsx

2n Trimestre

pdf

xlsx

1r Trimestre

pdf

xlsx

     

   

4t Trimestre

pdf

xlsx

3r Trimestre 

pdf

xlsx

2n Trimestre

pdf

xlsx

1r Trimestre

pdf

xlsx

     

   

4t Trimestre 

pdf

xlsx

3r Trimestre

pdf

xlsx

2n Trimestre  

pdf

xlsx

1r Trimestre

pdf

 
     

 

 

Tot l'any

pdf

 
     

 

 

Tot l'any

pdf

 
     

 

 

Tot l'any

pdf

 

 

Estat de l'execució del convenis

En aquest apartat es publica la informació relativa al compliment i l'execució de tots els convenis signats com a part aquest ajuntament.

També es publiquen les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència als convenis vigents, així com la data i la forma en què s'hagin produït.

La disposició addicional 9 de la LTC estableix que "la Generalitat i les administracions locals han d'informar el Registre de Convenis de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d'aquest registre". La mateixa LTC disposa que les obligacions de publicitat establertes s'han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

 

Normativa

 

 

Enllaços relacionats

Accedir a: Contractes, Subvencions, Ajuts i Actes i serveis que afecten al domini Públic