Darrera actualització: 28 juny 2017  

Acció de govern i partits polítics

 
32. Actes de ple  
33. Acords de junta de govern  
34. Acords d'òrgans de govern  
35. Resolucions i decrets  
36. Tauler d'edictes i anuncis  
37. Convocatòries de sessions del ple  
38. Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics  
39. Actes objecte de revisió en via administrativa  
40. Resolucions administratives i judicials rellevants  
41. Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius  
42. Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposició  

43. Opinions i propostes dels grups municipals

 

Normativa, plans i programes

 
44. Estatuts  
45. Ordenances reguladores i reglaments  
46. Ordenances fiscals  
47. Plecs de clàusules generals  
48. Calendari i padrons fiscals  
49. Tipus impositius  
50. Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes  
51. Memòries i documents dels projectes normatius en curs  
52. Avaluació de l'aplicació de les normes  

53. Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques

 

Urbanisme

 
54. Normativa d'urbanisme  
55. Planejament urbanístic  
56. Informació geogràfica d'urbanisme  
57. Plans territorials d'urbanisme  

58. Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic

 

Gestió documental i arxiu

 
59. Calendari de conservació i règim d'accés documental  
60. Quadre de classificació documental  
61. Instruments de descripció documental  
62. Registre d'eliminació de documents  
   

1-31 <<   >> 63-84