Modificacions Pressupostàries

Darrera actualització: 19/02/2020

La Llei Reguladora de les hisendes locals preveu mecanismes per procedir a modificacions parcials del pressupost en el transcurs del mateix exercici en que s'està executant per donar resposta a les situacions imprevistes que poden sorgir al llarg d'un any. Les modificacions de crèdit consisteixen en una reordenació de les partides per donar resposta a projectes i gestions que sorgeixen en el decurs de l'exercici econòmic.

 

Exercici 2019

 

Exercici 2018

 

Exercici 2017

 

Exercici 2016