COMPTE GENERAL

Aquest Ajuntament publica les seves comptes a la Plataforma específica del "Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas" (www.rendiciondecuentas.es). 

Per poder veure l'evolució del deute en diferents exercicis es pot consultar al Portal de Transparència de Catalunya on a part d'informació pressupostària, execució, despeses i inversió per habitant, i molts altres indicadors, es pot fer comparatives entre exercicis pressupostarios.

               
       

 

 

 

 

(El Compte General de cada any te com a data límit d'aprovació a finals de setembre de l'any en curs.)

 

Darrera actualització: 23 gener 2019