COMPTE GENERAL

Aquest Ajuntament publica les seves comptes a la Plataforma específica del "Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas" (www.rendiciondecuentas.es). 

Per poder veure l'evolució del deute en diferents exercicis es pot consultar al Portal de Transparència de Catalunya on a part d'informació pressupostària, execució, despeses i inversió per habitant, i molts altres indicadors, es pot fer comparatives entre exercicis pressupostarios.

     
     

Any 2016

Compte General 2016*

 

Any 2015

Compte General 2015

 

Any 2014

Compte General 2014

 

Any 2013

Compte General 2013

Any 2012

Compte General 2012

Any 2011

Compte General 2011

 

*El Compte General de cada any te com a data límit d'aprovació a finals de setembre de l'any en curs.

Darrera actualització: 18 maig 2017