COMPTE GENERAL

Aquest Ajuntament publica les seves comptes a la Plataforma específica del "Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas" (www.rendiciondecuentas.es). 

Per poder veure l'evolució del deute en diferents exercicis es pot consultar al Portal de Transparència de Catalunya on a part d'informació pressupostària, execució, despeses i inversió per habitant, i molts altres indicadors, es pot fer comparatives entre exercicis pressupostarios.

     
     

Any 2016

Compte General 2016

 

Any 2015

Compte General 2015

 

Any 2014

Compte General 2014

 

Any 2013

Compte General 2013

Any 2012

Compte General 2012

Any 2011

Compte General 2011

 

Darrera actualització: març 2017