Indicadors econòmics financers

català | castellano
actualitzat: 03/06/2022

 

L'Ajuntament elabora els seus propis indicadors i es poden consultar des de l'exercici 2011. Es poden trobar indicadors com el Superàvit (o dèficit) per habitant, Autonomia fiscal, Ingressos fiscals per habitant, Despesa per habitant, Inversió per habitant, Període mitjà de pagament i Mitjana de període de cobrament, d'entre d'altres.

També podem trovar més informació pressupostària, execució, despeses i inversió per habitant, de capacitat o necessitat de finançament, autonomia fiscal, i molts altres indicadors al Portal de Transparència de Catalunya.

Aquests indicadors s'elaboren a partir de la memòria del Compte General de cada any que té com a data límit d'aprovació a finals de setembre de l'any en curs. (Falta incorporar els Indicadors de la capacitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària calculada amb la liquidació del pressupost i comunicada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i que té caràcter provisional mentre no es rendeixin els comptes anuals).

               
           
                     
         
               

(Els indicadors econòmics financiers es presenten amb el Compte General de cada any, i aquesta té com a data límit d'aprovació a la fi de setembre de l'any en curs)

 

 

ALTRES INDICADORS

Estabilitat pressupostària

               
   
               

(L'estabilitat pressupostària es presenta amb el Compte General de cada any, i aquesta té com a data límit d'aprovació a la fi de setembre de l'any en curs)

 

Període mitjà de pagament