Indicadors econòmics financers 

L'Ajuntament elabora els seus propis indicadors i es poden consultar des de l'exercici 2011. On també es disposa d'informació pressupostària, execució, despeses i inversió per habitant, de capacitat o necessitat de finançament, autonomia fiscal, i molts altres indicadors és a través del Portal de Transparència de Catalunya.

               
               

 

Aquests indicadors s'elaboren a partir de la memòria del Compte General de cada any que té com a data límit d'aprovació a finals de setembre de l'any en curs. (Falta incorporar els Indicadors de la capacitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària calculada amb la liquidació del pressupost i comunicada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i que té caràcter provisional mentre no es rendeixin els comptes anuals)

 

Darrera actualització: 10 octubre 2018