Indicadors econòmics financers 

L'Ajuntament elabora els seus propis indicadors i es poden consultar des de l'exercici 2011. On també es disposa d'informació pressupostària, execució, despeses i inversió per habitant, de capacitat o necessitat de finançament, autonomia fiscal, i molts altres indicadors és a través del Portal de Transparència de Catalunya.

 

 

*Aquests indicadors s'elaboren a partir de la memòria del Compte General de cada any que té com a data límit d'aprovació a finals de setembre de l'any en curs. (Manca incorporar els Indicadors financers i patrimonials)

 

Darrera actualització: abril 2017