Modificacions pressupostàries

La Llei Reguladora de les hisendes locals preveu mecanismes per procedir a modificacions parcials del pressupost en el transcurs del mateix exercici en que s'està executant per donar resposta a les situacions imprevistes que poden sorgir al llarg d'un any. Les modificacions de crèdit consisteixen en una reordenació de les partides per donar resposta a projectes i gestions que sorgeixen en el decurs de l'exercici econòmic.

Exercici 2014